Alle artikler fra Heisings Klumme
5 dyre fodfejl i din kontrakt

5 dyre fodfejl i din kontrakt

Fodfejl nr. 1: Google er din ven Måske har du hørt udtrykket Google er din ven. Men er Google altid din ven? Du sidder med Google foran dig. Du søger på entreprisekontrakt, og hurtigt sidder du med et tag-selv-bord af kontrakter. Du kan nemt vælge en allerede...

Nyt om dagbod for mellemfrister – hvad skal du være opmærksom på?

Nyt om dagbod for mellemfrister – hvad skal du være opmærksom på?

Hvad er en mellemfrist? I byggeriet ser vi ofte frister for entreprenørens færdiggørelse af enkelte aktiviteter. Dette er en mellemfrist. De nye AB-regler indfører nyt om dagbod for mellemfrister. Her giver jeg et indblik i de forhold, der har ændret sig med de nye...

5 grunde til budgetoverskridelser – og hvad bygherre kan gøre!

5 grunde til budgetoverskridelser – og hvad bygherre kan gøre!

1. Ufærdige projekter En oplagt topscorer er naturligvis ufærdige eller mangelfulde projekter. Det er en klassisk “selvhenter” at indhente tilbud på baggrund af den slags projekter. En variation heraf er, at bygherre ikke selv er klar over projektets mangler....

5 store fordele ved hurtig afgørelse

5 store fordele ved hurtig afgørelse

Hvad er en hurtig afgørelse? En af de helt store ændringer i AB 18-reglerne er forsøget på at redefinere måden, som byggeriets parter håndterer tvister gennem indførelsen af hurtige afgørelser.Idéen ved den hurtige afgørelse er, at konflikterne mellem parterne hurtigt...

Hvorfor er sort arbejde altid en dårlig idé for entreprenøren?

Hvorfor er sort arbejde altid en dårlig idé for entreprenøren?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne skal være opmærksomme på, at sort arbejde altid er en dårlig idé for alle parter. Det er dog især en dårlig idé for entreprenøren.Det er strafbart for entreprenøren, som kan risikere både bøde og fængsel. Derudover er...

Skal entreprenøren stille sikkerhed?

Skal entreprenøren stille sikkerhed?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne skal være opmærksomme på, at hvis AB 18 er aftalt, er det et krav, at entreprenøren stiller en sikkerhed overfor bygherren svarende til 15 % af entreprisesummen ekskl. moms.Bygherre skal være særligt opmærksom på, at...

Hvornår skal manglen alligevel ikke udbedres?

Hvornår skal manglen alligevel ikke udbedres?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Udgangspunktet er, at entreprenørens ydelse skal være mangelfri. Derfor er udgangspunktet også, at entreprenøren skal udbedre evt. mangler ved entreprisen.Parterne skal dog være opmærksomme på, at dette udgangspunkt kan...

Hvad er en LCA, og hvilken betydning har den for dig?

Hvad er en LCA, og hvilken betydning har den for dig?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Du har sikkert hørt begrebet LCA (livscyklusvurdering) tusind gange, men hvad betyder det egentlig - og endnu vigtigere hvad kan det betyde for dig?Entreprisens parter skal være opmærksomme på, at LCA er en metode til at...

Skal jeres entrepriseaftale være skriftlig for at være gyldig?

Skal jeres entrepriseaftale være skriftlig for at være gyldig?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter skal være opmærksomme på, at der ikke er noget krav om, at entrepriseaftalen skal indgås skriftligt for at være gyldig. Parterne skal dog være opmærksomme på, at skriftlighed kan få afgørende betydning i den...

6 fodfejl du aldrig må lave i entreprisekontrakten

6 fodfejl du aldrig må lave i entreprisekontrakten

6 fodfejl du aldrig må lave i entreprisekontrakten: I praksis kan man se mange fodfejl i kontrakterne. Her får du et udpluk af nogle af de fodfejl, du aldrig må lave i kontrakten: 1. Rangorden I praksis ses det, at rangordenen i kontrakten er lavet helt forkert –...

Tidskrav: 11 principper du skal være opmærksom på

Tidskrav: 11 principper du skal være opmærksom på

Hvilke ting slås parterne om? Der er kun tre sikre ting her i tilværelsen: Fødsel, død og forsinkelser i byggerier. Vi får 10-20 nye henvendelser om ugen fra bygherrer, entreprenører eller rådgivere. De fleste falder i følgende kategorier: ekstra-, mangels- og...

Er det en fordel at vælge voldgift?

Er det en fordel at vælge voldgift?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter skal være opmærksomme på, at der generelt er flere fordele end ulemper ved brugen af voldgift i Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed. De største fordele er især specialviden hos dommerne og ikke...

Materialeprisstigninger: Pas på med fravigelserne, bygherre!

Materialeprisstigninger: Pas på med fravigelserne, bygherre!

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne skal være opmærksomme på, at bygherres fravigelsesfejl kan betyde, at selvom denne har forsøgt at fravige AB 18 § 35 om materialeprisstigninger, kan dette alligevel ikke være fraveget. Hvis man laver fravigelsesfejlen...

Du er ikke sikret mod materialeprisstigninger – hvad gør du så?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Bygge- og anlægsbranchen oplever fortsat prisstigninger på materialer. Det skaber stor usikkerhed, og det er derfor vigtigt at sørge for, at man er sikret mod materialeprisstigninger. Men hvad gør du, hvis du ikke sikret mod...

Hvad er der blevet af standardforbeholdene?

Hvad er der blevet af standardforbeholdene?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne skal være opmærksomme på, at standardforbeholdene fra de tidligere AB 92-regler er indarbejdet i de nye AB 18-regler. Det betyder, at parterne ikke længere skal vedtage de tidligere standardforbehold. Parterne skal...

Hvad gør du, hvis entreprenøren går konkurs?

Hvad gør du, hvis entreprenøren går konkurs?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? I løbet af sommeren har byggebranchen oplevet et rekordstort antal konkurser blandt entreprenører. Inflation og materialeprisstigninger skaber stor usikkerhed og entreprenørens konkurs påvirker sjældent kun entreprenøren selv,...

5 grunde til at AB 18 er en fordel for underentreprenøren

5 grunde til at AB 18 er en fordel for underentreprenøren

Der er fortsat mange sager, hvor der ikke er aftalt AB 18. Flere entreprenører begrunder det med, at de har svært ved at se ”fidusen”, da de oplever dét som værende mere eller mindre ligegyldigt.Dette er dog en misforståelse. AB 18 er meget mere end en mindre...

Hurtig afgørelse – et overset værktøj

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør kende til muligheden for at benytte hurtig afgørelse efter AB 18 § 68. Hurtig afgørelse er som navnet med til at sikre parterne en væsentlig hurtigere løsning af deres tvist. Brugen af hurtig afgørelse må...

Pas på ledningerne!

Pas på ledningerne!

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Graveaktører og ledningsejere bør begge kende til deres forpligtelser efter LER-loven. Manglende indhentelse og udlevering af oplysninger vil kunne blive dyrt for parterne. Graveaktører bør indse, at risikoen for at ramme en...

Kan jeg ikke få mine penge efter jeg har sendt en slutopgørelse?

Kan jeg ikke få mine penge efter jeg har sendt en slutopgørelse?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter skal være opmærksomme på, at ordlyden af AB 18 § 36, stk. 5 om slutopgørelsens retsvirkninger må siges at være misvisende. Udgangspunktet om, at krav der ikke fremgår af slutopgørelsen prækluderes fraviges på...

Tvistløsning i byggesager

Tvistløsning i byggesager

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne skal være opmærksomme på, at behandling efter reglerne om mægling, mediation, hurtig afgørelse og voldgift forudsætter gennemførelse af forhandlinger mellem parternes projektledere og ledelsesrepræsentanter efter AB 18...

Rådgiver dummer sig og bygherre taber penge

Rådgiver dummer sig og bygherre taber penge

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Bygherrer bør være bekendte med det forhold, at der vil kunne opstå et muligt erstatningskrav på baggrund af mistet konkurrencefordel/-evne som følge af rådgiveres projekteringsmangler. Fokus bør derfor være på en grundig...

Projektgennemgangen

Projektgennemgangen

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne bør være opmærksomme på pligten til at afholde et projektgennemgangsmøde efter AB 18 § 19. I den forbindelse bør parterne være opmærksomme på, at der følger visse konsekvenser af en manglende afholdelse af...

Hvad skete der med fortidsminderne i AB-systemet?

Hvad skete der med fortidsminderne i AB-systemet?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør være opmærksomme på det forhold, at den manglende regulering af fortidsminder i AB 18 ikke er et udtryk for en lempeligere tilgang til fortidsminder end tilfældet var efter AB 92. Reguleringen er...

Er uanvendelighed en skade?

Er uanvendelighed en skade?

Hvad skal parterne være opmærksomme på?Man bør som sikrede i et forsikringsforhold have et grundigt kendskab til den tegnede forsikrings anvendelsesområde. Nyere forsikringsretlig praksis illustrerer, at det erhvervsansvarsretslige skadesbegreb til en vis grad må...

Er AB 18 altid en del af aftalen?

Er AB 18 altid en del af aftalen?

Hvad bør parterne være opmærksomme på? Parterne bør være opmærksomme på, at AB 18 skal vedtages for at gælde. I den sammenhæng er dokumentationen for vedtagelsen afgørende. En skriftlig aftale, hvoraf det klart og letforståeligt fremgår, at AB 18 vedtages og skal...

Entreprenørens gode råd

Entreprenørens gode råd

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne bør kende til AB 18 § 17, stk. 1, 3. pkt., hvorefter entreprenøren ansvars- og risikofrit kan fremsætte forslag til bygherren. Bestemmelsen er med til at sikre en bedre kommunikation på byggepladsen samt et tættere...

Retten til oparbejdet slæk

Retten til oparbejdet slæk

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne bør være opmærksomme på den manglende regulering af slæk i AB-systemet. Parterne bør derfor ved kontraktindgåelsen aktivt tage stilling til, hvorledes slæk skal håndteres. Slæk er relevant at beskæftige sig med for...

Hovedentreprenørens hæftelse for underentreprenører

Hovedentreprenørens hæftelse for underentreprenører

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør være opmærksomme på det forhold, at det klare udgangspunkt er, at hovedentreprenøren ikke hæfter for selvstændigt virkende underentreprenørers skadegørende handlinger uden for kontraktforhold. Samtidig...

Diskulperende samtykke

Diskulperende samtykke

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprenører og rådgivere skal være opmærksomme på at sikre løsningers hensigtsmæssighed og funktionsdygtighed. Entreprenører og rådgivere skal derfor huske på, at bygherrens samtykke til løsninger ikke diskulperer – og...

Når man traf den forkerte beslutning for 10 år siden

Når man traf den forkerte beslutning for 10 år siden

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør kende til begrebet ”byggetidens viden” samt udviklingsrisikoen. Begreberne relaterer sig nemlig til en central undtagelse til entreprenørens hæftelse for eget materialevalg. Særligt entreprenører bør...

Når man kommer for meget jura i kontrakten

Når man kommer for meget jura i kontrakten

Aftalefrihed som udgangspunkt I Danmark er der aftalefrihed, og aftalefriheden gælder også på byggepladsen. Entreprisens parter kan derfor med visse undtagelser aftale, hvad de vil. Ofte ses det, at parterne vælger at benytte en standardaftale i AB-systemet. Disse...

Dagbøder – hold tidsplanen!

Dagbøder – hold tidsplanen!

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne bør være opmærksomme på forskellen mellem erstatning og dagbod samt det for-hold, at en bygherre ikke vil kunne kræve begge. Yderligere bør særligt bygherrer være opmærksomme på de krav, der stilles til berettigelsen af...

Bygherres pligt til at stille sikkerhed

Bygherres pligt til at stille sikkerhed

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne bør generelt være opmærksomme på AB 18 §§ 9 og 10, som indeholder reglerne om henholdsvis entreprenørens og bygherrens pligt til at stille sikkerhed. Parterne bør med hensyn til bygherrens pligt til at stille sikkerhed...

Hvornår kan der siges at være tale om en mangel?

Hvornår kan der siges at være tale om en mangel?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Parterne bør være opmærksomme på det brede mangelsbegreb i AB 18 § 47. Yderligere bør parterne være særligt opmærksomme på ordlyden af den indgåede entreprisekontrakt, da mangelskrav vil kunne opstå som følge af såkaldte...

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør være særligt opmærksomme på reglerne vedrørende nedskrivning af entreprenørens sikkerhedsstillelse samt muligheden for at opgøre sikkerhedsstillelsen med tillæg af ekstraarbejder i forbindelse med...

Entreprenørens mulighed for at hæve entrepriseaftaler

Entreprenørens mulighed for at hæve entrepriseaftaler

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Særligt entreprenører bør være opmærksomme på muligheden for at hæve en entrepriseaftale efter AB 18 § 60. I denne sammenhæng bør entreprenører dog være opmærksomme på den begrænsning, der gælder for så vidt angår ophævelse. En...

AB Forbruger eller AB 18?

AB Forbruger eller AB 18?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Forbrugerbygherrer bør kende til muligheden for at benytte AB Forbruger. Ved vedtagelse af AB Forbruger bør de være opmærksomme på, at de gunstige rettigheder, der følger af AB Forbruger, ikke fraviges til ugunst for...

ABT 18 – Hvad er det?

ABT 18 – Hvad er det?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter skal være opmærksomme på muligheden for at vedtage ABT 18, når der tale om en totalentreprise – og hvilke følger dette valg har. Det er desuden centralt, at parterne er opmærksomme på ændringerne i ABT 18 i...

Konkurser i byggeriet – Hvad skal jeg gøre?

Konkurser i byggeriet – Hvad skal jeg gøre?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Bygherre bør relativt hurtigt få afklaret om det er muligt for entreprenørens konkursbo at indtræde i aftalen, og i givet fald om konkursboet ønsker at indtræde. For begge parter gælder det, at man sikrer sin ret bedst ved at...

Syn og skøn – Spiller det overhovedet en rolle?

Syn og skøn – Spiller det overhovedet en rolle?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør have muligheden for udførelse af syn og skøn for øje i forbindelse med en tvist. En uvildig og professionel vurdering bidrager med beviser, som vil kunne bruges i en efterfølgende voldgiftssag....

AB Forenklet – Er det relevant for mig?

AB Forenklet – Er det relevant for mig?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprisens parter bør være opmærksomme på, at hensigten med AB Forenklet er, at regelsættet skal anvendes ved simple og enkle entrepriseprojekter. Selvom dette kriterie kan siges at være opfyldt bør parterne dog være...

ABR 18 og rådgiveraftalen

ABR 18 og rådgiveraftalen

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Bygherrer og rådgivere bør være opmærksomme på muligheden for konkret at fravige bestemmelser i ABR 18. Særligt rådgivere bør desuden være opmærksomme på det ansvarsgrundlag, der fastsættes i ABR 18, hvorefter rådgivere kan...

Entreprenør kommer altid for sent – kan jeg hæve kontrakten?

Entreprenør kommer altid for sent – kan jeg hæve kontrakten?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Bygherrer bør være opmærksomme på adgangen til at hæve en entrepriseaftale efter AB 18 § 59. En ophævelse forudsætter dog væsentlig misligholdelse. Bygherrer bør desuden være opmærksomme på den risiko, som udøvelsen af...

Voldsomme prisstigninger på råvarer – mit eller dit problem?

Voldsomme prisstigninger på råvarer – mit eller dit problem?

Hvad skal parterne være opmærksomme på? Entreprenører bør medtage potentielle prisstigninger i forbindelse med kalkulation af påtænkte tilbud. Entreprenører bærer nemlig risikoen for det forhold, at det bliver dyrere at præstere sin ydelse. Af den grund bør...