Alle artikler fra Bech Bruun
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?

Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?

Voldgiftsretten har i en nyere kendelse udtalt, at en totalentreprenør var ansvarlig for vandindtrængen opstået som følge af anvendelse af genbrugsmursten, uanset at totalentreprenøren var opfordret af bygherren til at anvende genbrugsmursten. Når en entreprenør...

Når syn og skøn går i tomgang

Når syn og skøn går i tomgang

Østre Landsret har i en utrykt afgørelse fra 2023 forholdt sig til hvor mange yderligere supplerende spørgsmål, der kan tillades under en skønssag. I nyheden perspektiveres afgørelsen i forhold til en ligeledes utrykt ny VBA-afgørelse om muligheden for at fremlægge en...

Nye vinkler på rådgivers budgetansvar?

Nye vinkler på rådgivers budgetansvar?

Voldgiftsnævent for Bygge- og Anlægvirksomhed har i TBB2023.753 på ny forholdt sig til den tekniske rådgivers ansvar ved budgetoverskridelse. I følgende nyhed gennemgås det i hvilket omfang, det er muligt at få afslag i den tekniske rådgivers honorar ved...

Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb

Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb

Lejer var delvist skyld i skimmelsvampeangreb og blev pålagt at betale 50% af udgiften til afhjælpning. Udlejer og lejer indgik med virkning fra december 1993 en lejeaftale om et beboelseslejemål. I 2018 blev lejemålet undersøgt med henblik på at vurdere fugt- og...

AB18-systemet i en bæredygtighedstid?

AB18-systemet i en bæredygtighedstid?

Da det reviderede AB-system blev vedtaget i 2018, aftalte byggeriets parter, at der i 2023 skulle tages bestik af behovet for ændringer til AB-systemet. Byggeriets parter gav samtidig håndslag på, at AB-systemet skulle anvendes i dets helhed. Parterne holder møde...

Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?

Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?

Flere kommuner udtrykker ønske om at kunne øge diversiteten i beboersammensætningen, eksempelvis ved at fastsætte krav om ejerboliger. Praksis fra Ankestyrelsen fastholder imidlertid, at kommuner, ved salg af fast ejendom, ikke har mulighed for at varetage et hensyn...

Afskedigelse af medarbejder var ikke rimeligt begrundet

Afskedigelse af medarbejder var ikke rimeligt begrundet

En virksomheds afskedigelse af en medarbejder på grund af kraftig lugt af sved var ikke rimeligt begrundet. Det har Afskedigelsesnævnet for nyligt afsagt en kendelse om. Sagen kort Sagen angik en medarbejder, der siden 2015 havde været ansat til at udføre forefaldende...

KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter

KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter

KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte. KommuneKredits lån til kommuner og kommunale selskaber sker til en rentefordel sammenlignet med øvrige finansieringsmuligheder på markedet....

Nye klimakrav i bygningsreglementet

Nye klimakrav i bygningsreglementet

En bæredygtig opdatering af bygningsreglementet har længe været på vej. Nu er de konkrete klimakrav vedtaget. Fra 1. januar 2023 bliver nye konkrete klimakrav nemlig en del af det nugældende bygningsreglement (BR18), idet der nu indføres krav om dokumentation for...

Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer

Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer

Det er en velkendt problemstilling, hvorvidt man som part i en retssag må fremlægge en ensidigt indhentet erklæring. Når en sådan erklæring bliver fremlagt, giver det ofte anledning til formelle indsigelser, og der kommer jævnligt nye afgørelser om dette evigt...

Lundsgaard & Partnere bliver en del af Bech-Bruun

Lundsgaard & Partnere bliver en del af Bech-Bruun

Litigation-boutiquefirmaet Lundsgaard & Partnere, der er blandt landets mest fremtrædende advokater inden for rets- og voldgiftssager, bliver fra årsskiftet en del af Bech-Bruun. Efter nytår bliver Lundsgaard & Partnere en del af Bech-Bruun. Udover partnerne Søren...

Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse

Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse

Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem en totalentreprenør og en kommune truffet afgørelse om, at totalentreprenøren ikke havde ret til tidsfristforlængelse på trods af, at totalentreprenøren havde dokumenteret en række forsinkende forhold....

Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig

Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig

Udlejer af et dagligvarelejemål, hvor lejer havde krævet lejen reguleret til markedsleje, blev frifundet, selvom markedslejen var i henhold til to uafhængige skønserklæringer. Sagens faktum I efteråret 2018 varslede lejer af et dagligvare-lejemål lejen reguleret til...

Specialist i M&A Real Estate optages som managing associate

Specialist i M&A Real Estate optages som managing associate

Christian Ejvin Andersen Adm. direktør 72273434 Nicolai Thorninger er en dedikeret og dygtig advokat med en stor faglig kapacitet inden for fast ejendom, hvor han primært beskæftiger sig med transaktioner og erhvervslejekontrakter.  Han har bred erfaring inden for...

Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?

Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?

Voldgiftsretten Byggeri og Anlæg har for nylig udtalt sig om rækkevidden af en pay-when-paid-klausul. Afgørelsen rejser spørgsmål om, hvad en pay-when-paid-klausul er og om den er det stykke papir værd, som den er skrevet på. Pay-when-paid betyder “betal, når du er...

Krisen i Ukraine: Betydning for byggebranchen

Krisen i Ukraine: Betydning for byggebranchen

Ruslands uberettigede militære aggressioner over den seneste måned har fået særdeles alvorlige følger for det ukrainske folk. I skyggen af de store humanitære konsekvenser står de økonomiske konsekvenser for industrien og markedet, som krisen og sanktionerne mod...

Landsretten ophæver arrest af skib

Landsretten ophæver arrest af skib

Vestre Landsret har i en nylig sag tilsidesat en arrest af et skib foretaget af Retten i Aalborg den 28. januar 2022. Der var tale om en gen-arrest af skibet til sikkerhed for et erstatningskrav, som var blevet forhøjet af fordringshaver. Efter en samlet vurdering...

Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022

Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022

Folketinget har i dag vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft 1. juli 2022. Den nye lejelov er en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som er anden fase i det forlig, som den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre,...

Overdragelse af patent gav ikke berettigelse til højere godtgørelse

Overdragelse af patent gav ikke berettigelse til højere godtgørelse

Sø- og Handelsretten har ved en dom af 8. februar 2022 fastslået, at en medarbejder ikke havde ret til en større godtgørelse end de 50.000 kr. som oprindeligt var aftalt i overdragelsesaftalen med virksomheden, hvor medarbejderen var ansat. Virksomheden beskæftiger...

Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn

Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn

I en sag, om hvorvidt der skulle udmeldes nyt syn og skøn efter retsplejelovens § 209, lagde retten afgørende vægt på, at der fandtes to ”skoler” – en praktisk og en akademisk tilgang. Eftersom skønsmanden alene havde taget udgangspunkt i den praktiske tilgang, kunne...

Voldgiftsinstituttets nye regler for voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye regler for voldgiftssager

Camilla Søgaard Hudson Senioradvokat 72273448 Voldgiftsinstituttet har revideret sine regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne, der trådte i kraft den 13. april 2021, er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis....

Nu er den nye forordning om medicinsk udstyr trådt i kraft

Nu er den nye forordning om medicinsk udstyr trådt i kraft

Den 26. maj 2021 trådte den nye EU-forordning om medicinsk udstyr (MDR) i kraft. Forordningen skal være med til at fastsætte ensartede og sikre rammer for fremstilling og distribution af medicinsk udstyr i EU. De nye EU-regler skal styrke patientsikkerheden og...

Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal

Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal

Højesteret har med dom af 27. april 2021 fastslået, at en kommune havde hjemmel til at opkræve betaling for opstilling af containere mv. på offentligt vejareal, da opstillingen var sket i forretningsmæssigt øjemed hos den, der opstillede containeren. Højesteret ændrer...